Chọn ngôn ngữ
Home  /  Dành cho bệnh nhân  /  Mạng lưới Hỗ trợ

Mạng lưới Hỗ trợ

Trisomy

Tổ chức Hội chứng Down Quốc gia - National Down Syndrome Society
http://www.ndss.org

Liên minh Hội chứng Down Quốc tế - International Down Syndrome Coalition
http://www.theidsc.org/

Brighter Tomorrows
http://brightertomorrows.org/index.html

Thai kỳ Hội chứng Down - Down Syndrome Pregnancy, Inc.
http://downsyndromepregnancy.org/

Tổ chức Hội chứng Down khảm Quốc tế - International Mosaic Down Syndrome Association
http://www.imdsa.org/

Hiệp hội Quốc gia về Hội chứng Down - National Association for Down Syndrome
http://www.nads.org/

Đại hội Quốc gia về Hội chứng Down - National Down Syndrome Congress
http://www.ndsccenter.org/

March of Dimes

http://www.marchofdimes.com/baby/birthdefects_chromosomal.html

SOFT (Hỗ trợ Trisomy 13/18) - SOFT (Support for Trisomy 13/18)
http://www.trisomy.org/

Quỹ tài trợ Trisomy 18 - Trisomy 18 Foundation
http://www.trisomy18.org

Hiệp hội Nghiên cứu và Đăng kiểm Nhiễm sắc thể 18 - Chromosome 18 Registry and Research Society
http://www.chromosome18.org

Tìm hiểu thêm về NIPT và nghiên cứu NHS RAPID
http://www.rapid.nhs.uk

Kết quả và Lựa chọn trước sinh - ARC (Antenatal Results and Choices)
http://www.arc-uk.org

Hội chứng xóa đoạn

Hỗ trợ và nâng cao nhận thức về chứng xoán đoạn 1p36
http://www.1p36dsa.org

Nhóm hỗ trợ Cri-du-Chat của Úc
http://www.criduchat.asn.au/content/cri-du-chat-syndrome

Kết quả và Lựa chọn trước sinh - ARC (Antenatal Results and Choices)
www.arc-uk.org

Lệch bội nhiễm sắc thể giới tính

Thông tin và Hỗ trợ Hội chứng Klinefelter
http://www.klinefeltersyndrome.org

Hiệp hội Hỗ trợ Hội chứng Turner - Turner Syndrome Support Society
http://tss.org.uk

Hiệp hội Hội chứng Turner của Mỹ - The Turner Syndrome Society of the United States
turnersyndrome.org

AXYS
genetic.org

Quỹ Focus - The Focus Foundation
thefocusfoundation.org

Kết quả và Lựa chọn trước sinh - ARC (Antenatal Results and Choices)
www.arc-uk.org

Chia sẻ bài viết này: