Chọn ngôn ngữ
Home  /  Dành cho nhân viên y tế  /  Dữ liệu lâm sàng

Dữ liệu lâm sàng

Đến nay, trên toàn thế giới đã có hơn 2.000.000 (2 triệu) ca xét nghiệm NIFTY™, nhiều hơn bất kỳ nhà cung cấp xét nghiệm NIPT nào khác. Bạn có thể tin tưởng vào dịch vụ xét nghiệm chúng tôi.

NIFTY™ cũng đã trải qua quá trình đánh giá chất lượng nghiêm ngặt. Kết quả nghiên cứu lâm sàng lớn nhất thế giới về NIPT với dữ liệu của hơn 112.000 thai phụ xét nghiệm bằng NIFTY™ đã được công bố trên tạp chí y khoa uy tín.

Nghiên cứu: Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: clinical experience from 146,958 pregnancies

Kết quả nghiên cứu NIFTY™ trên 112.669 thai kỳ
Trisomy Dương tính Dương tính giả Độ nhạy Độ đặc hiệu Giá trị tiên đoán dương Giá trị tiên đoán âm
T21 720 61 99.17%
99.95%
92.19%
99.99%
T18 167 51 98.24%
99.95%
76.61%
100%
T13 22 45 100%
99.96%
32.84%
100%
Tổng số 909 157 99.02% 99.86% 85.27% 99.99%
Các mẫu được thu thập từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 8 năm 2013.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

 

Tổng quát về nghiên cứu trong hình sau.

NIPT study graphic

 

Tài liệu tham khảo: Zhang H, Gao Y, Jiang F, et al. (2015) Non-invasive prenatal testing for trisomies 21, 18 and 13: clinical experience from 146,958 pregnancies. Ultrasound Obstetrics and Gynecology; 45(5):530-8.

Nghiên cứu: Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities (The NIFTY™ Test): review of 1,982 consecutive cases in a single center

Trisomy Số ca Karyotype Theo dõi Độ nhạy Độ đặc hiệu Dương tính giả Âm tính giả
T21 23 23 0 100%
(23/23)
100%
(1959/1959)
0% 0%
T18 4 4 0 100%
(23/23)
100%
(1978/1978)
0% 0%
T13 2 2 0 100%
(23/23)
100%
(1980/1980)
0% 0%
Tổng số 1982 29 1645 - - - -

Tài liệu tham khảo: Lau TK, Cheung SW, Lo PS, et al. (2014) Non-invasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center. Ultrasound Obstetrics and Gynecology; 43(3): 254–264.

Nghiên cứu: Large Scale Validation of The NIFTY™ Test: for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies

  NIFTY™ Karyotype* Dương tính giả Âm tính giả Độ nhạy Độ đặc hiệu
Tổng số ca 11.105 182 + 2818        
T21 140 (3) 139 0,03% 0,00% 100,00% 99,97%
T18 42 (5) 41 0,03% 0,00% 100,00% 99,97%
T13 0 0 - - - -
Âm tính 10.915 2.820        

* Kiểm tra bằng karyotype trên 182 trường hợp NIFTY™ dương tính và 2.818 trường hợp NIFTY™ âm tính. Trong số 11,105 thai phụ thực hiện xét nghiệm NIFTY™, 3 ca trisomy 21 và 5 ca trisomy 18 đã chấm dứt thai kỳ và 8.097 thai phụ không muốn thực hiện xét nghiệm karyotype.

Tài liệu tham khảo: Dan S, Wang W, Ren J, et al. (2012). Clinical application of massively parallel sequencing-based prenatal noninvasive fetal trisomy test for trisomies 21 and 18 in 11,105 pregnancies with mixed risk factors. Prenatal Diagnosis; 32(13):1225–32.

Nghiên cứu: Double-Blinded Validation of The NIFTY™ Test

Kiểm chứng mù đôi trên 3.446 mẫu máu xét nghiệm NIFTY™

  NIFTY dương tính Karyotype dương tính Số ca dương tính giả Số ca âm tính giả Độ nhạy Độ đặc hiệu Dương tính giả Âm tính giả Tiên đoán dương
T21 189 188 1* 0 100% 99,97% 0,03% 0,00% 99,49%
T18 64 63 1* 0 100% 99,97% 0,029% 0,00% 98,44%
T13 10 10 0 0 100% 100% 0,00% 0,00% 100%

* Dương tính giả do giải trình tự không đủ

Các hướng dẫn, công bố liên quan đến NIPT

Tháng 10 năm 2012
International Society for Prenatal Diagnosis ISPD
Prenat Diagn 2012;32:1-2

Tháng 6 năm 2012
Association of Privately Practising Prenatal Medical Professionals BVNP
www.bvnp.de

Tháng 11 năm 2012
German Human Genetics Society GfH
www.gfhev.de

Tháng 12 năm 2012
The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Genetics and
The Society for Maternal-Fetal Medicine Publications Committee ACOG
www.acog.org

Chia sẻ bài viết này: